კონტეინერები
ჩერნომორსკი - ბათუმი - ჩერნომორსკი

1. საზღვაო ფრახტის განაკვეთები უნივერსალური საზღვაო კონტეინერების (სამაცივრის და რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობით გადასაზიდის გარდა) და მისაბმელიანი ტრაილერების გადასაზიდად:

კონტეინერის ტიპი / დატვირთვა

ფრახტის განაკვეთი, აშშ დოლარი / კონტეინერი

  ჩორნომორსკი - ფოთი ფოთი - ჩერნომორსკი

20-ფუთიანი დატვირთული | 20 ცარიელი

500 | 500

250 | 250

40-ფუთიანი დატვირთული | 40 ცარიელი

700 | 700

350 | 350

2. ბორნის ელექტროქსელთან დაკავშირებული რეფრიჟერატორული კონტეინერების გადატანის საზღვაო ფრახტის განაკვეთი ტარიფის 1 პუნქტის განაკვეთებთან 1.2 კოეფიციენტის გამოყენებით.

3. სპირტების, სპირტის შემცველი ტექნიკური სითხეების, ლიქიორისა და არყის ნაწარმის (გარდა ღვინისა და ლუდისა), კონიაკის ნაწარმის გადაზიდვის საზღვაო ფრახტის განაკვეთი ტარიფის 1 პუნქტის განაკვეთებთან 2 კოეფიციენტის გამოყენებით. 

4. IMO-ს კლასიფიკაციის მიხედვით საფრთხის 1 კლასის საშიში ტვირთების გადაზიდვის ფრახტის განაკვეთი ტარიფის 1 პუნქტის განაკვეთებთან 3 კოეფიციენტის გამოყენებით.

5. ცარიელი მისაბმელიანი ტრაილერების გადაზიდვისას „გროვებად“ (ერთმანეთზე დატვირთული 2-4 ერთეული), ტარიფის დაანგარიშება ხორციელდება თითო გროვაზე. 

6. ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით

სხვა პირობები.

მნიშვნელოვანი რაოდენობით გადასაზიდი ცალკეული ნომენკლატურის მასიური ტვირთვებისთვის, რომლებიც ერთჯერადადაა წარმოდგენილი გემების ტვირთების პარტიების გადაზიდვისთვის, ასევე ბაზრის კიუნქტურისა და გადაზიდვების მიმართულებების გათვალისწინებით, შესაძლებელია სპეციალური განაკვეთების დაწესება სახელშეკრულებო პირობებით.

ტვირთების გადაზიდვაზე საზღვაო ფრახტის განაკვეთები, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის ტარიფში, თანხმდება მეფრახტის მიერ გემთფლობელთან ცალკეული მოთხოვნის მიხედვით. თუ გადაზიდვა განხორციელებლია ფრახტის განაკვეთის წინაწარ შეთანხმების გარეშე, მაშინ ფრახტი გადაიხდევინება სანაოსნო კომპანიის მიერ დარიცხული ოდენობით. 

ტრანსპორტირების საზღვაო ფრახტის გაანგარიშება წარმოებს საზღვაო ტრანსპორტირების დაწყების თარიღის მიხედვით. 

სარკინიგზო პლატფორმაზე განლაგებული კონტეინერით ტვირთის გადაზიდვის დროს  საზღვაო ფრახტის განაკვეთი მოგეწოდებათ მოთხოვნისამებრ.

მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com