სატვირთო ავტომობილები
ჩერნომორსკი - ბათუმი - ჩერნომორსკი

 • ტარიფების მოქმედება: 01.10.2021
 • ხაზის: Chornomorsk – Batumi, Batumi - Chornomorsk
 • ტვირთების გადაზიდვა: სატვირთო ავტომობილები მძღოლთან ერთად

მძღოლთან ერთად სატვირთო ავტომობილების ტრანსპორტირების საზღვაო ფრახტის განაკვეთები Chornomorsk -Batumi, Batumi - Chornomorsk route with m/v "Greifswald", m/v "Vilnius", m/v "Kaunas " 

ტვირთის სახელწოდება

ფრახტის განაკვეთი

Chornomorsk - Batumi

USD

 Batumi - Chornomorsk

USD

დატვირთული სატვირთო ავტომობილი

900

900

დატვირთული სატვირთო ავტომობილი - ავტომზიდი

1500

1500

ცარიელი ავტომობილი

600

600

სპირტი და სპირტის შემცველი ტექნიკური სითხეები

2480

2430

ლიქიორისა და არყის ნაწარმი (გარდა ღვინისა და ლუდისა), კონიაკის ნაწარმი

1930

1810

შეკუმშული და თხევადი აირები IMO-ს მე-2 კლასის სახიფათო ტვირთები

1830

1710

IMO-ს 3-6, 8-9 კლასის სახიფათო ტვირთები (აკუმულატორი, აეროზოლი,

მჟავეები და სხვა ქიმიური ან მის მრეწველობასთან დაკავშირებული პროდუქცია,

გარდა ცალკე აღნიშნული ტვირთებისა)

1620

1050

სიგარეტი და თამბაქო, სხვა მასალები, რომელიც გამოიყენება სიგარეტისა

ან თამბაქოს წარმოებისთვის

1700

1700

ცოცხალი ცხოველები 

2870

2870

საფრთხის კლასის ტვირთები IMO 1.4S

2990

2990

ხორცის და   რძის პროდუქცია, თევზი და კიბოსნაირი, ფრინველის კვერცხი,

ცხოველური და მცენარეული  წარმოშობის ცხიმი და კარაქი

ბოსტნეული, ხილი( მათ შორის: ვაშლი, ხურმა, მანდარინი, ფეიხოა, ბროწეული და ა.შ),

კენკრა, თხილი, სანელებლები მათ შორის დაფნა, ჯანჯაფილი (იმბირი), ქონდარი.

ფარმაცევტული პროდუქცია

1250 1250

 

Note

01.03.2022 წლიდან ჩერნომორსკი - ბათუმის, ბათუმი - ჩერნომორსკის მიმართულებებზე დაწესებულია „საბუნკერე დანამატი“ (BAF) შემდეგი ოდენობით:

 • 11 მეტრამდე (ჩათვლით) სიგრძის სატვირთო ავტომობილების და სხვა მგორავი ტექნიკის ტრანსპორტირებაზე მძღოლთან ერთად/მძღოლის გარეშე - 15 აშშ დოლარი / სიგრძის თითეულ დაწყებულ წრფივ მეტრზე; 
 • სატვირთო მანქანები და სხვა მოძრავი აღჭურვილობა 11 მეტრზე მეტი სიგრძის მძღოლებით / გარეშე - 300 აშშ დოლარი / ერთეული;
 • სატვირთო ავტომობილების (მძღოლთან და მძღოლის გარეშე) და სხვა მოძრავი ტექნიკის   (11 მ-ზე მეტი სიგრძით) გადაზიდვას ემატება - 200 აშშ დოლარი / ცალი

 დანამატის მოქმედების ვადა - გაუქმების შესახებ შეტყობინებამდე. 

 

ა) განაკვეთები ვრცელდება 44 ტონამდე წონის, 11–18 მეტრი სიგრძის, 2.6 მ-მდე სიგანის, 4.5 მ-მდე სიმაღლის სატვირთო ავტომობილებზე.

ბ) ფრახტის განაკვეთი მოიცავს დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პორტების სატერმინალო მოსაკრებლებს

გ) თუ სატვირთო ავტომობილის (გარდა ავტომზიდებისა) სიგრძე 18 მ-ზე მეტია, სხვა მითითებული ზომებისა და წონის შეზღუდვების შესაბამისობის პირობით, დამატებით გადაიხდება 50 აშშ დოლარი ავტომობილის სიგრძის 18 მეტრზე მეტი თითოეული დაწყებული მეტრისთვის.

დ) სამხედრო დანიშნულების ტვირთი, ასევე ავტომობილები და სხვა მგორავი ტექნიკა, რომლებიც აღემატება მითითებული ზომებისა და წონის შეზღუდვებს, ტრანსპორტირდება ცალკე შეთანხმებული და სახელშეკრულებო ტარიფით.

ე) ტვირთსა და ავტომობილებს თან უნდა ახლდეს ყველა საჭირო დოკუმენტი საბაჟო ფორმალობების გასავლელად.

ვ) დამატებით გადაიხდება ერთი მძღოლის მგზავრობისა და კვების საფასური 120 აშშ დოლარის ოდენობით. მძღოლები განთავსდებიან მგზავრისთვის განკუთვნილ თავისუფალ ადგილებზე ბორნის ადმინისტრაციის შეხედულებისამებრ. 

ზ) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.

სამაცივრე ავტომობილით ტვირთის გადაზიდვის დროს, გემის ელექტროსისტემასთან შეერთების შემთხვევაში (დამკვეთის ან მძღოლის მოთხოვნით) საფასურს ემატება ერთჯერადი გადასახდელი - 50 აშშ დოლარი  

*01.05.2021 წ.-დან მოქმედ ტარიფებში შეტანილია შემდეგი ცვლილებები: 

ბათუმი – ჩერნომორსკის, ჩერნომორსკი – ბათუმის მიმართულებებზე დაწესდა დანამატი ჯგუფური გზავნილების ფრახტზე (ერთი გამგზავნისგან გაგზავნა რამდენიმე მიმღების მისამართზე ან რამდენიმე გამგზავნისგან ერთი ან რამდენიმე მიმღების მისამართზე) შემდეგი ოდენობებით: 

1. 11 მეტრი და მეტი სიგრძის ავტომობილებით (მათ შორის ავტომზიდებით) ჯგუფური გზავნილების გადაზიდვებზე - 100 აშშ დოლარი/ავტომობილი.

 • ტარიფების მოქმედება: May, 1, 2020
 • ხაზის: Chornomorsk – Batumi, Batumi - Chornomorsk
 • ტვირთების გადაზიდვა: unaccompanied cargo vehicles

თანმხლების გარეშე მგორავი და საგემბანე ტვირთების გადაზიდვის საზღვაო ფრახტის განაკვეთები მიმართულებებზე თბომავალ "Greifswald", m/v "Vilnius" , m/v"Kaunas"  with effect from July 1, 2018:

1. 44 ტონამდე წონის, 22 მ-მდე სიგრძის, 2.6 მ-მდე სიგანის, 4.5 მ-მდე სიმაღლის სატვირთო ავტომობილების, ავტობუსების, ავტომატარებლების, სამშენებლო ტექნიკის, სასოფლო-სამეურნეო მანქანების და სხვა მგორავი ბორბლიანი ტექნიკის გადაზიდვა: 

მგორავი ტვირთის სიგრძე 

ფრახტის განაკვეთი

Chornomorsk- Batumi 

Batumi - Chornomorsk

11 მეტრის ჩათვლით

80 აშშ დოლარი/წ.მ.

80 შშ დოლარი/წ.მ.

სიგრძით 18 მეტრი 

900 აშშ დოლარი/ერთეული

900 აშშ დოლარი/ერთეული

სიგრძით 22 მეტრი 

1100 აშშ დოლარი/ერთეული

1100 აშშ დოლარი/ერთეული

Note: წ.მ. – ტვირთის სიგრძის თითოეული დაწყებული წრფივი მეტრი. 

2. საგემბანე ტვირთის გადაზიდვა (პალეტიზებული ტვირთები, სტატიკური მოწყობილობა და ა. შ.) ფრახტის განაკვეთით 50 აშშ დოლარი/მ3.

Notes:

01.03.2022 წლიდან ჩერნომორსკი - ბათუმის, ბათუმი - ჩერნომორსკის მიმართულებებზე დაწესებულია „საბუნკერე დანამატი“ (BAF) შემდეგი ოდენობით:

 • 11 მეტრამდე (ჩათვლით) სიგრძის სატვირთო ავტომობილების და სხვა მგორავი ტექნიკის ტრანსპორტირებაზე მძღოლთან ერთად/მძღოლის გარეშე - 25 აშშ დოლარი / სიგრძის თითეულ დაწყებულ წრფივ მეტრზე; 
 • სატვირთო მანქანები და სხვა მოძრავი აღჭურვილობა 11 მეტრზე მეტი სიგრძის მძღოლებით / გარეშე - 300 აშშ დოლარი / ერთეული;
 • 11 მეტრზე მეტი სიგრძის სატვირთო ავტომობილების და სხვა მგორავი ტექნიკის ტრანსპორტირებაზე მძღოლთან ერთად/მძღოლის გარეშე - 200 აშშ დოლარი / ც.

 დანამატის მოქმედების ვადა - გაუქმების შესახებ შეტყობინებამდე. 

 

ა) ფრახტის განაკვეთები ბორანზე დატვირთვის და ბორნიდან გადმოტვირთვის ხარჯების გარეშე. 

ბ) მუხლუხიან ტექნიკაზე არსებული, სამხედრო დანიშნულების ტვირთი, ასევე, რომლებიც აღემატება მითითებული ზომებისა და წონის შეზღუდვებს, ტრანსპორტირდება ცალკე შეთანხმებული და სახელშეკრულებო ტარიფით.

გ) მნიშვნელოვანი რაოდენობით ტვირთის, გემის ტვირთების პარტიების გადაზიდვისას შესაძლებელია სპეციალური განაკვეთების დაწესება სახელშეკრულებო პირობებით.

დ) ავტოტრანსპორტის სიგანე დაკეცილი უკანა ხედვის სარკეებით.  

ე) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.

*01.05.2021 წ.-დან მოქმედ ტარიფებში შეტანილია შემდეგი ცვლილებები: 

ბათუმი – ჩერნომორსკის, ჩერნომორსკი – ბათუმის მიმართულებებზე დაწესდა დანამატი ჯგუფური გზავნილების ფრახტზე (ერთი გამგზავნისგან გაგზავნა რამდენიმე მიმღების მისამართზე ან რამდენიმე გამგზავნისგან ერთი ან რამდენიმე მიმღების მისამართზე) შემდეგი ოდენობებით: 

1. 11 მეტრი და მეტი სიგრძის ავტომობილებით (მათ შორის ავტომზიდებით) ჯგუფური გზავნილების გადაზიდვებზე - 100 აშშ დოლარი/ავტომობილი.

მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com