ვაგონები
ჩერნომორსკი - ბათუმი - ჩერნომორსკი

  • ბოლო განახლება: 2022 წლის 01 იანვარი
  • ხაზები: ჩორნომორსკი - ფოთი, ფოთი - ჩორნომორსკი
  • საქონლის გადაზიდვა: ვაგონები

FIO-ს ფრახტის განაკვეთები უხიფათო ტვირთით დატვირთული ვაგონების გადასაზიდად, აშშ დოლარი  

გადაზიდვის მარშრუტი (მიუხედავად მოძრავი შემადგენლობის ტიპისა)

ვაგონის სიგრძე ვტომატური დამაკავშირებელი ღერძების გასწვრივ, მმ 

0 - 16 999

17 000 - 23999

საბაზო ტარიფი, მიუხედავად გადაზიდვის მიმართულებისა. 

2000 2400

 სპეციალური ტარიფი ჩერნომორსკი - ბათუმი/ფოთის მიმართულებით ქართულ მოძრავ შემადგენლობაში (მათ შორის დახურული, ნახევარვაგონები, პლატფორმები, ცისტერნები, თვითმცლელი ნახევარვაგონები და სხვ., ღერძების რაოდენობით არაუმეტეს 4-სა, მიუხედავად საკუთრების ფორმისა) და ბათუმი/ფოთი-ჩერნომორსკის მიმართულებით (მათ შორის დახურული, ნახევარვაგონები, პლატფორმები, ცისტერნები, თვითმცლელი ნახევარვაგონები და სხვ., ღერძების რაოდენობით არაუმეტეს 4-სა, მიუხედავად საკუთრების ფორმისა) 

950 1150

სპეციალური ტარიფი ჩერნომორსკი - ბათუმი/ფოთი, ბათუმი/ფოთი-ჩერნომორსკის მიმართულებით (საქართველოსთვის განკუთვნილი ტვირთებისათვის), ბათუმი/ფოთი-ჩერნომორსკი (უკრაინისთვის განკუთვნილი ტვირთებისთვის) სხვა საკუთარ მოძრავ შემადგენლობაში, საბორნე გადასასვლელით ცარიელი დაბრუნების გარეშე

1500 1900

 

ფრახტის განაკვეთი ცარიელი ვაგონების გადაზიდვაზე, აშშ დოლარი

გადაზიდვის მარშრუტი (მიუხედავად მოძრავი შემადგენლობის ტიპისა)

ვაგონის სიგრძე ვტომატური დამაკავშირებელი ღერძების გასწვრივ, მმ 

0 -  16 999 17 000 - 23999
ჩორნომორსკი - ფოთი, ფოთი - ჩერნომორსკი 850 1050

 

ფრახტის განაკვეთი ლოკომოტივების გადაზიდვაზე, აშშ დოლარი 

გადაზიდვის მარშრუტი

წონა, ტონა

80-126 127-150 151-252
ჩორნომორსკი - ფოთი, ფოთი - ჩერნომორსკი   2900 4900 5900

 

შენიშვნები:

01.03.2022 წლიდან ჩერნომორსკი - ბათუმის, ბათუმი - ჩერნომორსკის მიმართულებებზე დაწესებულია „საბუნკერე დანამატი“ (BAF) შემდეგი ოდენობით:

  • დატვირთული ვაგონებისა და ვაგონების, როგორც საკუთარ ღერძებზე ტვირთის გადასაზიდად - 400 აშშ დოლარი / ცალი

დანამატის მოქმედების ვადა - გაუქმების შესახებ შეტყობინებამდე.

* IMO-ს კლასიფიკაციის მიხედვით საფრთხის 1 კლასის სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა – ზრდის კოეფიციენტს 3.0 ფრახტის საბაზო განაკვეთზე. 

საზღვაო ფრახტის ზემოაღნიშნულ განაკვეთებზე დამატებით ირიცხება ტერმინალის ხარჯები (THC) ჩერნომორსკის/ ბათუმის/ ფოთის პორტებში, ასევე „საბუნკერე დანამატი“ (BAF), „ზამთრის დანამატი“ (WSC) და „მაღალი სეზონის დანამატი“ (PSS), რომელთა ოდენობები და მოქმედების ვადები ცხადდება გემთმფლობელების ცალკეული შეტყობინებებით.

*მნიშვნელოვანი რაოდენობით გადასაზიდი ცალკეული ნომენკლატურის მასიური ტვირთვებისთვის, რომლებიც ერთჯერადადაა

.   

წარმოდგენილი გემების ტვირთების პარტიების გადაზიდვისთვის, ასევე ბაზრის კიუნქტურისა და გადაზიდვების მიმართულებების გათვალისწინებით, შესაძლებელია სპეციალური განაკვეთების დაწესება (განსაკუთრებულად სახელდებული ტვირთები) სახელშეკრულებო პირობებით.

*ტვირთების გადაზიდვაზე საზღვაო ფრახტის განაკვეთები, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის ტარიფში, თანხმდება მეფრახტის მიერ გემთფლობელთან ცალკეული მოთხოვნის მიხედვით. თუ გადაზიდვა განხორციელებლია ფრახტის განაკვეთის წინაწარ შეთანხმების გარეშე, მაშინ ფრახტი გადაიხდევინება სანაოსნო კომპანიის მიერ დარიცხული ოდენობით. 

*ფრახტის გაანგარიშება და დანამატების (BAF, WSC, PSS) დარიცხვა ვაგონებში ტვირთის გადაზიდვისთვის ხორციელდება სადგურიდან გამგზავრების თარიღის მიხედვით, თანახმად გამგზავრების სადგურის შტამპისა.

*სპეციალურ განაკვეთებზე დამატებით ირიცხება „საბუნკერე დანამატი“ (BAF), „ზამთრის დანამატი“ (WSC) და „მაღალი სეზონის დანამატი“ (PSS), რომელთა ოდენობები და მოქმედების ვადები ცხადდება გემთმფლობელების ცალკეული შეტყობინებებით. 

*01.05.2021 წ.-დან მოქმედ ტარიფებში შეტანილია შემდეგი ცვლილებები:

ბათუმი – ჩერნომორსკის, ჩერნომორსკი – ბათუმის მიმართულებებზე დაწესდა დანამატი ჯგუფური გზავნილების ფრახტზე (ერთი გამგზავნისგან გაგზავნა რამდენიმე მიმღების მისამართზე ან რამდენიმე გამგზავნისგან ერთი ან რამდენიმე მიმღების მისამართზე) შემდეგი ოდენობებით:

1. ჯგუფური გზავნილების გადაზიდვებზე ვაგონებში - 200 აშშ დოლარი/ვაგონი.

მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com